Warunki przyłączenia do sieci wod-kan

ABY PRZYŁĄCZYĆ POSESJĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ NALEŻY:

–  Złożyć w zakładzie wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub /i/ kanalizacyjnej załączając mapkę geodezyjną do celów projektowych posesji do której ma być doprowadzone przyłącze oraz kopię dokumentu stwierdzającego tytuł własności posesji. Zakład w terminie 30 dni wydaje warunki techniczne które są ważne 2 lata od daty wydania.

– Zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłącza/y/ na podstawie otrzymanych warunków technicznych

– Będąc w posiadaniu uzgodnionego projektu technicznego można zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie budowy instalacji wodociągowych i sanitarnych

– Przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy uzyskać zgodę burmistrza w przypadku dróg gminnych lub starosty w przypadku dróg powiatowych na umieszczenie przyłącza w pasie drogowym oraz wykupić w ZGKiM dziennik robót w którym kierownik budowy oraz nadzorujący z ZGKiM będą na bieżąco odnotowywać wszystkie istotne zdarzenia w trakcie budowy przyłącza/y/ po wykonaniu robót ale przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w zakładzie gotowość przyłącza do odbioru technicznego robót po wybudowaniu przyłącza należy złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i /lub/ odprowadzanie ścieków oraz wypełniony przez posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji wodociągowych i sanitarnych kierownika budowy dziennika robót wraz z kopią protokołu odbioru przyłącza i kopią geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Pobór wody i /lub/ odprowadzanie ścieków może nastąpić po zamontowaniu na przyłączu wodomierza sporządzeniu protokołu montażu wodomierza i podpisaniu umowy Za wydanie warunków technicznych, dziennika robót ,nadzór nad budową przyłączy, uzgodnienie i sprawdzenie dokumentacji zakład pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku opłat za usługi świadczone przez ZGKiM w Tłuszczu akceptowanym na wniosek Dyrektora zakładu przez Burmistrza Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przyłącza jest realizowana na wniosek, za staraniem i na koszt wnioskującego i po wybudowaniu stanowi własność odbiorcy usług wodociągowo kanalizacyjnych z wyjątkiem wodomierza który jest własnością zakładu i jest montowany przez zakład i na jego koszt.