Charakterystyka taryfowa

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wysokość cen i opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Od 9 grudnia 2021 r. cena opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych wynosi 28 zł/m3 brutto