INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje, że
KASA Zakładu jest czynna we wtorki i piątki
(od 3 czerwca będzie czynna od poniedziałku do piątku)

w godzinach 7.30 – 13.30

             kontakt: e-mail: biuro@zgkim-tluszcz.pl, telefon (29) 757 30 22

AKTUALNOŚCI

Awaria

13 maja, 2024|

W związku z awarią miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Wiejskiej w Tłuszczu informujemy, iż odbiór ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym został czasowo wstrzymany. Za utrudnienia przepraszamy

O ZAKŁADZIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu został powołany Uchwałą Rady Gminy Tłuszcz nr XXV/79/83 z dnia 30 marca 1983 roku i rozpoczął działalność na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Tłuszczu Nr 5/83 z 12 maja 1983 r. od 1 stycznia 1984 r.

Statutowe działania Zakładu to prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

 • administrowania substancją gminnych zasobów mieszkaniowych z przynależnymi budynkami gospodarczymi, lokalami użytkowymi
 • administrowania i utrzymania urządzeń komunalnych
 • utrzymania czystości na terenie administrowanych nieruchomości
 • dostaw wody i odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • konserwacji i remontów sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych
 • obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków oraz punktu zlewnego ścieków komunalnych
 • utrzymania studni publicznych
 • obsługi i utrzymania targowiska gminnego
 • wywozu nieczystości płynnych
 • świadczenia innych usług wynikających z zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy, wykonywania innych czynności zlecanych mających na celu zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej

Zakładem zarządza i reprezentuje go zewnątrz jednoosobowo Dyrektor Artur Delegacz, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Tłuszcza.

Zgodnie ze Statutem ZGKiM w Tłuszczu, do zadań Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Zakładu, działanie w jego imieniu i reprezentowanie go na zewnątrz
 • zawieranie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu i umów na realizację świadczonych usług w ramach uzyskanego pełnomocnictwa
 • dysponowanie majątkiem, środkami obrotowymi i funduszami w granicach obowiązujących przepisów
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Zakładu