INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje, że
KASA Zakładu jest czynna we wtorki i piątki

w godzinach 7.30 – 13.30

             kontakt: e-mail: biuro@zgkim-tluszcz.pl, telefon (29) 757 30 22

AKTUALNOŚCI

O ZAKŁADZIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu został powołany Uchwałą Rady Gminy Tłuszcz nr XXV/79/83 z dnia 30 marca 1983 roku i rozpoczął działalność na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Tłuszczu Nr 5/83 z 12 maja 1983 r. od 1 stycznia 1984 r.

Statutowe działania Zakładu to prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

 • administrowania substancją gminnych zasobów mieszkaniowych z przynależnymi budynkami gospodarczymi, lokalami użytkowymi
 • administrowania i utrzymania urządzeń komunalnych
 • utrzymania czystości na terenie administrowanych nieruchomości
 • dostaw wody i odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • konserwacji i remontów sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych
 • obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków oraz punktu zlewnego ścieków komunalnych
 • utrzymania studni publicznych
 • obsługi i utrzymania targowiska gminnego
 • wywozu nieczystości płynnych
 • świadczenia innych usług wynikających z zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy, wykonywania innych czynności zlecanych mających na celu zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej

Zakładem zarządza i reprezentuje go zewnątrz jednoosobowo Dyrektor, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Tłuszcza.

Rafał Wiatrak
Dyrektor Zakładu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier o specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Magister finansów i rachunkowości o specjalności Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu:

 • Uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wyceny Nieruchomości w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

W okresie 2007-2014 przedsiębiorca, w latach 2014-2017 wiceprezes,
a następnie prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie.
Od 2017 roku dyrektor ZGKiM w Tłuszczu.

Rafał Wiatrak

Zgodnie ze Statutem ZGKiM w Tłuszczu, do zadań Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Zakładu, działanie w jego imieniu i reprezentowanie go na zewnątrz
 • zawieranie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu i umów na realizację świadczonych usług w ramach uzyskanego pełnomocnictwa
 • dysponowanie majątkiem, środkami obrotowymi i funduszami w granicach obowiązujących przepisów
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Zakładu