Aktualne taryfy za wodę i ścieki

Cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tłuszczu

Obowiązuje od dnia 25.04.2015

Wywóz nieczystości płynnych:

Usługa asenizacyjna beczką ciągnikową o poj. 5,0 m3 dla gospodarstw domowych                – 90zł z VAT

Usługa asenizacyjna beczką ciągnikową o poj. 5,0 m3 dla działalności gospodarczej              – 95zł z VAT

Usługa asenizacyjna sam. IVECO o poj. 5,0 m3 dla gospodarstw domowych                       – 85zł z VAT

Usługa asenizacyjna sam. IVECO o poj. 5,0 m3 dla działalności gospodarczej                      – 90zł z VAT

Usługa asenizacyjna sam. MAN o poj. 6,0 m3 dla gospodarstw domowych                         – 100zł z VAT

Usługa asenizacyjna sam. MAN o poj. 6,0 m3 dla działalności gospodarczej                        – 105zł z VAT


Czynności związane z budową i eksploatacją sieci i przyłączy wod-kan

Wydanie warunków technicznych do projektowania:

 1. a)sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej                                                                               – 80zł + VAT
 2. b)
  przyłącza:

– wodociągowe                                                        – 40zł + VAT

– kanalizacyjne                                                         – 40zł + VAT

– wodno-kanalizacyjne                                              – 60zł + VAT

Uzgodnienie projektów

 1. a)sieci do 100 mb                                                        – 40zł + VAT
  każde następne 100 m sieci (40zł x 0,6)                   – 24zł + VAT
 2. b)przyłącze wodociągowe                                            – 30zł + VAT
 3. c)przyłącze kanalizacyjne                                             – 30zł + VAT
 4. d)przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne                      – 55zł + VAT

Czynności związane z budową przyłączy nadzór nad budową i odbiór,
płatne przez Wykonawcę przy odbiorze dzienniczka robót                                 – 140zł + VAT

Zamknięcie sieci wodociągowej:

 1. a)do 2 godzin                                               – 100zł + VAT
 2. b)każda następna godzina                            – 200zł/godz. + VAT

Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy          – 30zł + VAT

Płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wodą wodociągową wg pomiaru i ceny 1m3 wody

Zamknięcie i uruchomienie przyłącza na wniosek Odbiorcy                                           – 40zł + VAT

Uruchomienie przyłącza po zamknięciu wynikające z przyczyn

leżących po stronie Odbiorcy                                                                                       – 80zł + VAT

Montaż lub demontaż wodomierza wynikający z potrzeb eksploatacji,

wykonywany na wniosek Odbiorcy                                                                               – 40zł + VAT

Wymiana uszkodzonego zaworu (1 szt.) z przyczyn leżących

po stronie Odbiorcy                                                                                                       – 30zł +VAT + cena zaworu

Wymiana wodomierza wynikła z przyczyn leżących

po stronie odbiorcy                                                                                                       – 60zł + VAT  + wodomierz

Ponowne plombowanie wodomierza wynikłe z przyczyn

leżących po stronie Odbiorcy                                                                                         – 30zł + VAT

Samowolne bez powiadomienia Zakładu sterowanie zasuwą sieci wodociągowej               – 200zł + VAT

Opłata za samowolne podłączenie do sieci wodociągowej                                               – 1500zł + VAT
Opłata za samowolne podłączenie do sieci kanalizacyjnej                                                – 3500zł +VAT