test
O FIRMIE AKTUALNOŚCI USŁUGI INFORMATOR DLA KLIENTÓW MAPA TŁUSZCZA PRZYDATNE LINKI
NASI KLIENCI
KONTAKT Z NAMI
JAK DO NAS TRAFIĆ
DANE TELEADRESOWE
O FIRMIE

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu został powołany Uchwałą Rady Gminy Tłuszcz nr XXV/79/83  z dnia 30 marca 1983 roku i rozpoczął działalność na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Tłuszczu Nr 5/83 z 12 maja 1983 r. od 1 stycznia 1984 r.
Statutowe działania zakładu to:

- Prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:
1.      administrowania substancją gminnych zasobów mieszkaniowych z przynależnymi budynkami gospodarczymi, lokalami użytkowymi
2.       administrowania i utrzymania urządzeń komunalnych,
3.       utrzymania czystości na terenie administrowanych nieruchomości
4.       dostaw wody i odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
5.       konserwacji i remontów sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych,
6.       obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków oraz punktu zlewnego ścieków komunalnych
7.       utrzymania studni publicznych ,
8.       obsługi i utrzymania targowiska gminnego
9.       wywozu nieczystości płynnych
10.    świadczenia innych usług wynikających z zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy,
       wykonywania innych czynności zlecanych mających na celu zaspokajanie   
       potrzeb wspólnoty samorządowej